POHOTOVOST JEN 7:00- 19:00 HOD.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Praktické  >  Vnitřní oznamovací systém 
Vnitřní oznamovací systém 

Ochrana oznamovatele

Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice).

Směrnice poskytuje ochranu všem kategoriím „pracovníků“ včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

Povinný subjekt

Bohumínská městská nemocnice, a. s.
Slezská 207,  735 81 Bohumín
e-mail:  info@mubo.cz
datová schránka:  8ghc7ha
telefon:  596 096 565
IČO:  26834022
DIČ:  CZ26834022

Příslušná osoba pro příjem a prošetřování oznámení

Mgr. Petr Rudzki, MBA
Telefon: 596 096 565
e-mail: oznamovatel@nembo.cz
adresa: Bohumínská městská nemocnice, a. s. Slezská 207,  735 81 Bohumín (budova D)

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznámení se řídí dle § 2 směrnice. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout.

Kontaktní údaje pro podání oznámení:

a) e-mailem: oznamovatel@nembo.cz
b) osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem
c) písemně na adr. : Bohumínská městská nemocnice, a. s. Slezská 207,  735 81 Bohumín. V případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.
d) telefonicky: 596 096 565

Oznámení o možném protiprávním jednání podává  fyzická osoba a musí obsahovat informace:

a) které má znaky trestného činu nebo přestupku
b) nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
c) a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Směrnicí (EU) rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců a dalších osob, jako např. zaměstnanci v soukromém i veřejném sektoru, osoby samostatně výdělečně činné, dobrovolníci, stážisté a další

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky
b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c) informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních
v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně  nastaveno tak, aby nedošlo k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo se seznámit pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, a je vázána mlčenlivostí.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice EU (oznamovatel však nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám dle § 4 odst. 2  směrnice

Postup příslušné osoby po podání oznámení

a) příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení
b) příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci
c) o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení

Ceník služeb
Domácí a návštěvní řád
Ke stažení
Ombudsman
Pohotovost
Pokladna
Práva pacientů
Před hospitalizací
Stížnosti
Stravování
Vnitřní oznamovací systém 
AKTUALITY