POHOTOVOST JEN 7:00- 19:00 HOD.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Praktické  >  Domácí a návštěvní řád
Domácí a návštěvní řád

DOMÁCÍ ŘÁD

 1. V rámci přijetí do naší nemocnice obdržíte identifikační náramek bílé barvy, který slouží k prevenci záměny a přispívá k zajištění Vašeho bezpečí. V případě, že sestra vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a dalším okolnostem (zejména účinky léků, které užíváte, pobyt v neznámém prostředí) vyhodnotí, že u Vás během pobytu v nemocnici hrozí riziko pádu, obdržíte identifikační náramek červené barvy. Ošetřující personál Vám poskytne informace o tom, jak riziko pádu a zranění minimalizovat. Nemáte-li dostatek informací o Vašem režimu, neváhejte se ošetřujícího personálu zeptat.
 2. Po celou dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků. Je nutno, abyste dbali jejich pokynů a rad. Informace o zdravotnických pracovnících odpovědných za koordinaci péče jsou k dispozici na nástěnce oddělení. Každý zaměstnanec nosí identifikátor.
 3. Informace o Vašem zdravotním stavu Vám nebo po Vašem písemném souhlase i osobám Vámi určeným, podává zásadně lékař v osobním rozhovoru. Telefonické informace podává ošetřující lékař pouze osobě Vámi určené na základě sdělení předem domluveného hesla pro telefonickou komunikaci.
 4. Lékařské vizity probíhají denně. V době vizity máte možnost zeptat se svého ošetřujícího lékaře na vše, co se týká vašeho zdravotního stavu a poskytovaných zdravotních služeb. Máte právo na respektování soukromí. Nepřejete-li si, aby Vám byly informace podávány za účasti třetích osob, sdělte toto lékaři. Pokud si nepřejete být o svém zdravotním stavu informován, sdělte lékaři osobu, které budou informace podávány. O tomto rozhodnutí bude učiněn záznam ve Vaší zdravotnické dokumentaci, který stvrdíte podpisem.
 5. Informujte ošetřujícího lékaře o lécích, které si přinesete s sebou do nemocnice. Léky předejte do úschovy zdravotnickému pracovníkovi. Při odchodu z nemocnice Vám budou léky vráceny zpět. Na požádání dostanete potvrzení o lécích, které jste do úschovy předal/a.
 6. Žádáme Vás, abyste nepoužívali mobilní telefony v době lékařských vizit a během léčebných procedur.
 7. Zajistíme Vám výměnu ložního i osobního prádla dle potřeby. Na většině oddělení (vyjma jednotky intenzivní péče) můžete používat vlastní prádlo za předpokladu, že je zaručena jeho častá výměna.
 8. Po celou dobu pobytu v nemocnici máte právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby, kterou si určíte v případě, že touto přítomností nebude narušeno poskytování zdravotní péče.
 9. Doporučená doba návštěv je denně od 14:45 – 17:00 hodin. Účast dětí do 10 let není na návštěvách vhodná. Návštěvy mimo stanovenou dobu povoluje lékař s ohledem s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta a s ohledem na práva ostatních pacientů.
 10. Noční klid na odděleních je od 22:00 – 6:00 hodin. Žádáme Vás o jeho dodržování.
 11. Nemocnice umožňuje poskytnutí duchovních služeb.
 12. Hospitalizace za přítomnosti psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes pro pacienty se smyslovým nebo tělesným postižením) Vám bude umožněna za předem dohodnutých podmínek.
 13. Je zakázáno opustit nemocnici bez povolení lékaře. Pokud Vám to zdravotní stav dovolí a budete odcházet mimo oddělení, nahlaste svůj odchod zdravotnickému personálu. Není dovoleno vstupovat bez povolení na pokoje jiných pacientů.
 14. Většina lůžkových oddělení má k dispozici nadstandardní pokoje s nadstandardním vybavením, které jsou poskytované za přímou úhradu. Nejedná se o nadstandardní péči zdravotnického personálu. Informace o možnosti využití nadstandardního pokoje Vám poskytne staniční, vrchní sestra nebo jiný sloužící zdravotnický personál. Doporučené návštěvní hodiny na těchto pokojích jsou od 10:00 – 18:00 hodin.
 15. Na většině pokojů jsou umístěny televizní přijímače. Žádáme Vás, abyste televizní přijímače nepoužívali v čase lékařských vizit a v době nočního klidu.
 16. V celém areálu nemocnice je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a návykové látky.
 17. Do nemocnice není vhodné brát cenné předměty a vyšší finanční částky. Pokud si tyto předměty přesto vezmete, využijte možnost úschovy cenností v nemocniční pokladně. Při propuštění z nemocnice si cennosti vyzvednete.
 18. Strava je ordinována ošetřujícím lékařem a její složení odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu. Strava je připravována v nemocniční kuchyni v určených porcích a je podávána 3 x denně. Ležícím pacientům je strava podávána u lůžka, ostatní pacienti se stravují na pokojích nebo v jídelnách příslušného lůžkového oddělení. Neodkládejte potraviny na parapety oken. V nočním stolku neskladujte potraviny podléhající zkáze. K úschově potravin je na každém oddělení k dispozici lednice. Žádáme Vás, abyste potraviny, které do lednice ukládáte, označili Vašim příjmením a datem uložení (pokud není na potravinách vyznačena doba spotřeby). Uložené potraviny jsou pravidelně kontrolovány a nemocnice si vyhrazuje právo na likvidaci nesprávně označených potravin.
 19. Na oddělení není možné z bezpečnostních důvodů používat vlastní varné konvice nebo spirály na ohřev vody. Tekutiny Vám uvaří na požádání a po vzájemné dohodě personál oddělení.
 20. Žádáme Vás, abyste udržovali čistotu a pořádek v prostorách nemocnice. V naší nemocnici se třídí odpad. Žádáme Vás, abyste nevhazovali do odpadkových košů sklo, plech, předměty z umělé hmoty. Tento odpad uložte vedle odpadkového koše. Nekrmte ptactvo na římsách.
 21. Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Nemanipulujte se zdravotnickými přístroji.
 22. Při propuštění z nemocnice Vám bude vydán oděv z šatny a všechny věci, které jste v naší nemocnici uschovali.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. Doporučená návštěvní doba v nemocnici je denně od 14:45 do 17:00 hodin. Návštěvy mimo tuto stanovenou dobu povoluje ošetřující lékař s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta, provoz oddělení a práva ostatních pacientů.
 2. Na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy povoleny po předchozí domluvě službu konajícím lékařem. Návštěvy používají ochranné pomůcky (ochranný plášť, případně další pomůcky dle doporučení zdravotnického personálu) a před vstupem na oddělení jsou povinni provést si dezinfekci rukou.
 3. Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvolte přiměřenou délku návštěvy a počet osob, které se jí zúčastní. Přítomnost dětí ve věku do 10 let není na návštěvách vhodná. Nenavštěvujte pacienty, pokud jste sami nemocní.
 4. Při příchodu na oddělení je nutné nahlásit se zdravotnickému personálu, který má službu.
 5. Nechovejte se hlučně, respektujte soukromí ostatních pacientů a také případná upozornění či omezení ze strany zdravotnického personálu, která jsou v zájmu pacienta.
 6. Respektujte Domácí řád nemocnice a pokyny zdravotnického personálu.
 7. Na jednotkách intenzivní péče, chirurgickém a gynekologickém oddělení je zakázáno donášet květiny.
 8. Je zakázáno nosit pacientům alkoholické nápoje, cigarety, omamné a psychotropní látky. Nedoporučujeme donášet potraviny podléhající rychlé zkáze či potravin, které jsou v rozporu s dietním omezením pacienta. Dětským pacientům je zakázáno nosit hlučné a nebezpečné hračky.
 9. Je zakázáno vnášet do nemocnice zbraně, výbušniny, petardy či jiné nebezpečné látky a předměty.
 10. Nepoužívejte mobilní telefony v blízkosti přístrojové techniky a v místech, kde je to zakázáno. Nevstupujte do služebních místností a ordinací bez vyzvání.
 11. V celém areálu nemocnice je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek.
 12. Návštěvníkům není dovoleno manipulovat s jakýmkoliv technickým zařízením v areálu nemocnice.
 13. Vstup se zvířaty je přísně zakázán s výjimkou psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes pro pacienty se smyslovým nebo tělesným postižením).
 14. Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař pouze osobě, kterou určí pacient, ve výjimečných případech osobě blízké. Telefonické informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař pouze osobě, kterou určí pacient, na základě sdělení předem domluveného hesla.
Ceník služeb
Domácí a návštěvní řád
Ke stažení
Ombudsman
Pohotovost
Pokladna
Práva pacientů
Před hospitalizací
Stížnosti
Stravování
Vnitřní oznamovací systém 
AKTUALITY