POHOTOVOST JEN 7:00- 19:00 HOD.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Nemocnice  >  Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka

Kontakty

Oddělení596 096 570
Zdravotně sociální pracovník 596 096 391
732 251 979
E-mail socpracovnik@nembo.cz

Zdravotně-sociální lůžka, umístěná v pavilonu B, 3.patro, jsou provozována na základě § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání poskytované sociální služby je zabezpečovat individuální podporu v soběstačnosti a spokojeném zvládání života uživatelů. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinnými příslušníky a osobami blízkými při řešení nepříznivé sociální situace uživatele

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Sociální služba je určena dospělým osobám s chronickým onemocněním a seniorům, kteří jsou propuštěni ze zdravotnického zařízení, tzn. nevyžadují už lůžkovou zdravotní péči. Zároveň ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, a proto nemohou být ze zdravotnického zařízení lůžkové péče propuštěni do doby, než jim je zajištěna pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo zajištěno poskytování terénních, ambulantních či pobytových sociálních služeb jiného provozovatele.

CÍLE SLUŽBY

Připravit uživatele na přechod do domácího prostředí s případným zajištěním terénních nebo ambulantních sociálních služeb, nebo zajistit uživateli poskytování sociálních služeb v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb, co nejkratší délka pobytu v zařízení, aby se předcházelo závislosti uživatele na službě.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, individuální přístup, kdy v popředí zájmu jsou specifika každého jedince, jeho schopnosti, potřeby, zájmy, podpora autonomie při poskytování sociální služby, kdy je respektována osobnost klienta a snahou zaměstnanců je poskytovat podporu a pomoc v takové míře, aby nedocházelo k závislosti uživatele na péči a pomoci jiné osoby, respektování a dodržování práv uživatele služby, týmová spolupráce, kdy na poskytování služeb se podílejí zdravotničtí pracovníci – všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, lékaři, ošetřovatelé a zdravotně-sociální pracovník, partnerský přístup pracovníků ke klientovi.

OBSAH SLUŽBY

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobám, které vyžadují služby, jež zařízení neposkytuje,
 • jestliže zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • jestliže poskytovatel vypověděl osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

DOSTUPNOST SLUŽBY

Služby sociální péče jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně. Bohumínská městská nemocnice, a.s. je dostupná individuální i autobusovou dopravou na lince Ostrava – Bohumín.

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služba je poskytována na základě „Smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče“, uzavřené dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Maximální délka pobytu je šest měsíců. Prodloužení pobytu je možné a je vždy řešeno individuálně uzavřením nové smlouvy. Prodloužení pobytu není možné v případě, že uživateli bylo zajištěno poskytování péče u jiného poskytovatele sociálních služeb a on tuto možnost odmítl.

LÉKAŘSKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Přímá obslužná a ošetřovatelská péče je zajištěna zdravotnickými pracovníky nepřetržitě 24 hodin. Lékařská péče je zajištěna lékařem ošetřovatelského oddělení, který má statut praktického lékaře zvláštní ambulantní péče při sociálních lůžkách. Ten také uživatelům předepisuje léky a ordinuje ošetřovatelské intervence. Doplatky za léky si klienti hradí z vlastních prostředků. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je lékařská péče zajištěna lékařem ústavní pohotovostní služby.

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Ceník služeb

NÁVŠTĚVY

Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně od 8 do 18 hodin na svých pokojích nebo místnostech k tomuto účelu zřízených. Při mimořádných událostech (např. chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy na přechodnou dobu nařízením krajského hygienika zakázány.

K realizaci projektu je využívána dotace Moravskoslezského kraje.

Žádost o poskytnutí sociální pobytové služby

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o sociální pobytovou službu

Ambulance infuzní léčby
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum následné péče
Chirurgické oddělení a ambulance
Endoskopie
Gynekologie a miniinvazivní chirurgie
Interní oddělení a ambulance
Laboratoř klinické biochemie
odběrové místo
Ortopedická ambulance nemocnice Karviná – Ráj
Plastická chirurgie
Plicní ambulance
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení
Sociální služby – zdravotně sociální lůžka
Zubní ambulance
AKTUALITY