POHOTOVOST JEN 7:00- 19:00 HOD.

V případě nouze volejte 112 nebo 155
Rychlý kontakt +420 596 096 111
Home  >  Praktické  >  Stížnosti
Stížnosti

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Proti postupu dále BMN při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

a) pacient,

b) zákonný zástupce pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

d) osoba zmocněná pacientem.

PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Podací místo pro podání stížnosti:

a) podacím místem pro podávání stížností elektronickou poštou je elektronická podatelna BMN (sekretariat@nembo.cz, ombudsman@nembo.cz),

b) podacím místem pro písemné stížnosti doručené osobně je sekretariát výkonného ředitele BMN.

Je-li stížnost podávána ústně, sepíše se o podání stížnosti Záznam o podání a vyřízení stížnosti.

Je-li stížnost podána elektronickou poštou, musí být opatřena alespoň zaručeným elektronickým podpisem. Nesplňuje-li podaná stížnost tuto podmínku, vyzve náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a v její nepřítomnosti asistentka výkonného ředitele odesílatele, aby tuto vadu bránící vyřízení stížnosti odstranil nebo stížnost podal jiným způsobem. Stížnosti podané elektronickou poštou, které nejsou opatřeny alespoň zaručeným elektronickým podpisem, se neevidují, ani nevyřizují. Je-li tatáž stížnost podána znovu, přičemž při elektronickém podání je opatřena alespoň zaručeným elektronickým podpisem, běží lhůty ode dne podání nové stížnosti.

Telefonické podání stížnosti není možné. Zaměstnanec, který takový hovor přijal, vyzve stěžovatele k podání ústní nebo písemné stížnosti.

VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnost musí být vyřízena bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena. Tuto lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, pokud to charakter stížnosti vyžaduje. Rozhodnutí o prodloužení lhůty musí být písemné a zakládá se do spisu. O důvodech prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn.

Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnost.

Ceník služeb
Domácí a návštěvní řád
Ke stažení
Ombudsman
Pohotovost
Pokladna
Práva pacientů
Před hospitalizací
Stížnosti
Stravování
Vnitřní oznamovací systém 
AKTUALITY