Zdravotně sociální lůžka

Kontakty na oddělení

JménoFunkceTelefonMobilE-mail
zdravotně-sociální pracovník596 096 391732 251 979mecova@nembo.cz
staniční sestra596 096 570

Zdravotně-sociální lůžka, umístěná v pavilonu B, jsou provozována v rámci ošetřovatelského oddělení II na základě § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání poskytované sociální služby je zabezpečovat individuální podporu v soběstačnosti a spokojeném zvládání života uživatelů. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinnými příslušníky a osobami blízkými při řešení nepříznivé sociální situace uživatele.

Cílová skupina uživatelů

Sociální služba je určena dospělým osobám s chronickým onemocněním a seniorům, kteří jsou propuštěni ze zdravotnického zařízení, tzn. nevyžadují už lůžkovou zdravotní péči. Zároveň ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, a nemohou být proto ze zdravotnického zařízení lůžkové péče propuštěni do doby, než jim je zajištěna pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo zajištěno poskytování terénních, ambulantních či pobytových sociálních služeb jiného provozovatele.

Cíle služby

 • připravit uživatele na přechod do domácího prostředí s případným zajištěním terénních nebo ambulantních sociálních služeb, nebo zajistit uživateli poskytování sociálních služeb v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb,
 • co nejkratší délka pobytu v zařízení, aby se předcházelo závislosti uživatele na službě.

Zásady poskytování služeb

 • respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení,
 • individuální přístup, kdy v popředí zájmu jsou specifika každého jedince, jeho schopnosti, potřeby, zájmy,
 • podpora autonomie při poskytování sociální služby, kdy je respektována osobnost klienta a snahou zaměstnanců je poskytovat podporu a pomoc v takové míře, aby nedocházelo k závislosti uživatele na péči a pomoci jiné osoby,
 • respektování a dodržování práv uživatele služby,
 • týmová spolupráce, kdy na poskytování služeb se podílejí zdravotničtí pracovníci – všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, lékaři, ošetřovatelé a zdravotně-sociální pracovník,
 • partnerský přístup pracovníků ke klientovi.

Obsah služby

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství.

Službu nelze poskytnout

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobám, které vyžadují služby, jež zařízení neposkytuje,
 • jestliže zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • jestliže poskytovatel vypověděl osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dostupnost služby

Služby sociální péče jsou poskytovány v rámci ošetřovatelského oddělení naší nemocnice nepřetržitě 24 hodin denně. Bohumínská městská nemocnice, a.s. je dostupná individuální i autobusovou dopravou na lince Ostrava – Bohumín.

Poskytování sociálních služeb

Sociální služba je poskytována na základě „Smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče“, uzavřené dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Maximální délka pobytu je šest měsíců. Prodloužení pobytu je možné a je vždy řešeno individuálně uzavřením nové smlouvy. Prodloužení pobytu není možné v případě, že uživateli bylo zajištěno poskytování péče u jiného poskytovatele sociálních služeb a on tuto možnost odmítl.

Lékařská a ošetřovatelská péče

Přímá obslužná a ošetřovatelská péče je zajištěna zdravotnickými pracovníky nepřetržitě 24 hodin. Lékařská péče je zajištěna lékařem ošetřovatelského oddělení, který má statut praktického lékaře zvláštní ambulantní péče při sociálních lůžkách. Ten také uživatelům předepisuje léky a ordinuje ošetřovatelské intervence. Doplatky za léky si klienti hradí z vlastních prostředků. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je lékařská péče zajištěna lékařem ústavní pohotovostní služby.

Úhrada za poskytované služby

 • 190 Kč denně za poskytnutí ubytování, 2 lůžkový pokoj bez WC
 • 190 Kč denně za poskytnutí ubytování, 1 lůžkový pokoj bez WC
 • 200 Kč denně za poskytnutí ubytování, 1 lůžkový pokoj s WC
 • 160 Kč za celodenní stravu,
 • dále je uživatel povinen za poskytování péče zaplatit částku ve výši přiznaného příspěvku za péči za kalendářní měsíc.

Návštěvy

Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně od 8 do 18 hodin na svých pokojích nebo místnostech k tomuto účelu zřízených. Při mimořádných událostech (např. chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy na přechodnou dobu nařízením krajského hygienika zakázány.

K realizaci projektu je využívána dotace Moravskoslezského kraje.

logo

Žádost o poskytnutí sociální pobytové služby.doc (0.09 MB)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o sociální pobytovou službu.doc (0.08 MB)


Zdravotně sociální lůžka


Rychlý kontakt

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E

Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha